Search

маклай подбор тура

 
Web Designing

Vestibulum blandit Sedeuism od enimeleifend inter.

Print & Graphics

aoreetet congueeu osuere sit ametelit Sondimentum.

Multimedia

Loremipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

SEO Marketing

Nulla Fusce etlibero. Mauri smattis Duis vulpu acilisi cods.

 
маклай подбор тура

маклай подбор тура

еф обучение за рубежом

damy uwolnienia antyfaszyst?w Alekseja Goskarowa i Maksyma Solopowa. OKA? SOLIDARNO?? Z ROSYJSKIMI ANTYFASZYSTAMI Wzywamy wszystkich do dzia?a? solidarno?ciowych i poparcia dla rosyjskich aktywist?w na rzecz praw cz?owieka. Wczorajszej nocy sta?o si? co? jednocze?nie nieprzewidzianego i nie do pomy?lenia, ale jednocze?nie – bior?c pod uwag? obecn? sytuacj? – spodziewanego i naturalnego. Dw?ch nie kryj?cych si? ze swoimi antyfaszystowskimi pogl?dami aktywist?w na rzecz praw cz?owieka zosta?o aresztowanych. Aleksej Gaskarow i Maksym Solopow przez d?ugi czas znajdowali si? na li?cie 10 g??wnych wrog?w faszyzmu, tworzonej przez ?rodowiska neonazistowskie. Wyra?ali swoje antyfaszystowskie pogl?dy jawnie i otwarcie. Antyfaszy?ci uwa?aj? ich za swoich przyjaci??. W?r?d faszyst?w uchodz? za g??wnych wrog?w (i cele). Jaki? czas temu na ich li?cie 10 g??wnych wrog?w znajdowali si? s?dzia Czuwaszow, adwokat Markie?ow i aktywista Ivan Chutorski. Wczorajszej nocy Aleksej i Maksym zostali aresztowani. Postawiono im zarzut udzia?u w niedawnych wydarzeniach, kt?re mia?y miejsce pod budynkiem administracji miasta Chimki. Wspomniana akcja by?a wspania?ym wyrazem znu?enia ci?g?ym znoszeniem bezprawia i bezkarno?ci w?adz, danym przez m?odych obywateli podczas protestu przeciwko wycince lasu pod budow? autostrady. Dlaczego aresztowano dzia?aczy na rzecz praw cz?owieka? Na jakiej podstawie stali si? przedmiotem dochodzenia? Jakie metody wyci?gania u?ytecznych informacji s? stosowane na naszych towarzyszach? Nie wiemy. Domagamy si? ich zwolnienia z braku dowod?w pope?nienia przest?pstwa. Niewzruszona, jawna postawa na rzecz praw cz?owieka nie raz ju? by?a przyczyn? represji na przestrzeni dziej?w. W Chile, w nazistowskich Niemczech, w Iranie. Gdzie jeszcze cz?owiek stawa? si? ofiar? oskar?e? za swoj? obywatelsk? postaw?? Wiemy i dobrze pami?tamy… Domagamy si? natychmiastowego uwolnienia naszych towarzyszy, antyfaszyst?w Alekseja Gaskarowa i Maksyma Solopowa. T?o historyczne: Moskwa / Chimki: Konflikt z administracj? zaostrza si?. W ostatnich dniach zaostrzy? si? protest przeciwko wycince las?w w podmoskiewskim mie?cie Chimki. Dzia?acze protestuj? przeciwko budowie wartej 8 milion?w dolar?w p?atnej autostrady mi?dzy Moskw? a Petersburgiem. Budowa ta wymaga wyci?cia pi?knych las?w pod Moskw?. Wed?ug ekolog?w, mo?liwe jest poprowadzenia autostrady z omini?ciem starych las?w d?bowych. Centralnym punktem konfliktu jest miasto Chimki, le??ce zaraz pod Moskw?. Miejsce to mo?e si? „poszczyci?” histori? przemocy inspirowanej przez w?adze lokalne. Najg?o?niejszym przyk?adem by?o pobicie redaktora naczelnego lokalnej gazety „Chimskaja Prawda”, Michai?a Beketowa. Zdarzenie mia?o miejsce w listopadzie 2008. Beketow zosta? dotkliwie poturbowany przed swoim domem. Nie jest tajemnic? zwi?zek tego ataku z wyra?an? przez niego krytyk? w?adz lokalnych i plan?w budowy autostrady. Na skutek ataku poszkodowany straci? nog?, a urazy g?owy doznane podczas ataku sprawi?y, ?e straci? mow?. By? mo?e konieczna b?dzie amputacja drugiej nogi. W?adze miasta Chimki s?yn? z brutalnego rozprawiania si? z ka?dym, kto odwa?y si? im sprzeciwi?. Pocz?tek akcji bezpo?rednich mia? miejsce 14 czerwca tego roku, kiedy to mia?o si? zacz?? wycinanie lasu. Aktywi?ci rozstawili w Chimkach ob?z, sk?d mieli prowadzi? akcje. Zablokowali linie kolejowe prowadz?ce do miejsca wycinki. 23 czerwca, oko?o pi?tej rano, protestuj?cy, wraz z z dw?jk? dziennikarzy, zostali zaatakowani i pobici przez kilkudziesi?ciu osi?k?w z twarzami zamaskowanymi bia?ymi t-shirtami. Wszystkie poszlaki wskazuj? na to, ?e by?a to zorganizowana boj?wka neofaszystowska, nie kryj?ca swoich symboli podczas ataku. Policja, po przybyciu na miejsce zdarzenia, przyst?pi?a do aresztowania aktywist?w, a nie sprawc?w, co wskazuje jasno na jej wiedz? i udzia? w przygotowaniach do ataku. Ochroniarze wynaj?ci przez firm? wycinkow? r?wnie? brali udzia? w zdarzeniu. Aresztowano wtedy 15 os?b.Featured Work!

 
%